Nezgodno zavarovanje

Dodatno nezgodno zavarovanje povečuje zavarovančevo varnost, saj lahko izbira med različnimi zavarovalnimi paketi.

Informativni izračun

Premija se plačuje:
Izbrana kombinacija:
SKUPAJ:

Ob sklenitvi zavarovanja prejmete CONVERSE MAJICO IN USB ključek 64GB

Izberite paket nezgodnega zavarovanja:

Paket 1
Zavarovalna kritja Zavarovalne vsote
Nezgodna smrt 10.000,00 EUR
Trajna invalidnost 20.000,00 EUR
Naravna smrt /
Bolnišnični dan /
Dnevna odškodnina 10,00 EUR
Pogrebnina /
Nezgodna renta (5 letna) /
Cena paketa 10,82 EUR
Paket 2
Zavarovalna kritja Zavarovalne vsote
Nezgodna smrt 20.000,00 EUR
Trajna invalidnost 40.000,00 EUR
Naravna smrt 1.000,00 EUR
Bolnišnični dan 20,00 EUR
Dnevna odškodnina 5,00 EUR
Pogrebnina 1.000,00 EUR
Nezgodna renta (5 letna) 300,00 EUR
Cena paketa 16,14 EUR
Paket 3
Zavarovalna kritja Zavarovalne vsote
Nezgodna smrt 30.000,00 EUR
Trajna invalidnost 60.000,00 EUR
Naravna smrt 1.000,00 EUR
Bolnišnični dan 20,00 EUR
Dnevna odškodnina 10,00 EUR
Pogrebnina 1.000,00 EUR
Nezgodna renta (5 letna) 300,00 EUR
Cena paketa 23,35 EUR

Z nadaljevanjem postopka sklepanja jasno izražate, da potrebujete in zahtevate sklenitev izbranega zavarovanja. Če želite lahko pokličete tudi na 080 63 76 ter opravite podrobnejši test vaših potreb in zahtev, pri čemer bomo na podlagi pridobljenih informacij celovito opredelili vaše potrebe in zahteve ter vam preko objektivnih informacij o zavarovalnem produktu na razumljiv način omogočili informirano odločitev.


  Podatki o zavarovancu  Stalno bivališče


  Kontaktni podatki


  Podataki o zavarovanju


  Način plačila  Upravičenec do rizikov v primeru smrti


  Sprejemam splošne pogoje za za nezgodno zavarovanje oseb, posebne pogoje za skupinsko nezgodno zavarovanje oseb, posebne pogoje za primer smrti zaradi bolezni in splošne pogoje E-sklepanje d.o.o..

  IPID nezgodno zavarovanje

  Riziki kateri so kriti

  R

  NEZGODNA SMRT

  V primeru nezgodne smrti se izplača zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti
  R

  TRAJNA INVALIDNOST

   V primeru trajne invalidnosti zavarovalnica izplača odstotek zavarovalne vsote za invalidnost
  R

  NARAVNA SMRT

  V primeru naravne smrti zavarovanca zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za naravno smrt
  R

  DNEVNA ODŠKODNINA

  Dnevna odškodnina se izplača za vsak dan prehodne nesposobnosti za redno delo zaradi nezgode za največ 200 dni začasne nesposobnosti za delo po eni nezgodi.
  R

  BOLNIŠNIČNI DAN

  Se izplača dnevno nadomestilo za vsak dan zdravljena v bolnišnici zaradi nezgode.
  R

  POGREBNINA

  Zavarovalnica izplača upravičencu določenem na polici stroške pogrebnine do višine predloženih računov, vendar ne več kot znaša zavarovalna vsota za ta rizik.

  Pogosta vprašanja

  KDO SE LAHKO ZAVARUJE?
  Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 75. leta starosti.
  KAJ JE NEZGODA?
  Nezgoda je enkraten, nenaden in negotov dogodek, povzročen s hipnim delovanjem sile od zunaj na zavarovančevo telo, neodvisno od njegove izključne volje, tako da povzroči poškodbo telesa, ki zahteva zdravljenje pri zdravniku, popolno ali delno invalidnost ali zavarovančevo nezgodno smrt.
  KATERI DOGODKI SE ŠTEJEJO ZA NEZGODO?
  • udarec s predmetom
  • padec, zdrs, strmoglavljenje
  • trčenje
  • povozitev
  • udar električnega toka ali strele
  • udarec ali ugriz živali
  • vbod s kakšnim predmetom
  • ranitev z orožjem in raznimi drugimi predmeti ali ranitev zaradi eksplozije
  • opekline z ognjem, elektriko, vročimi predmeti, tekočinami ali paro ipd.
  • zadavitev in utopitev
  • zastrupitev zaradi zaužitja strupa ali kemičnih sredstev
  • okužba rane, ki je nastala kot posledica nezgode
  • zastrupitve, dušitve in zadušitve zaradi vdihovanja plinov ali strupenih par oz. snovi, razen poklicnih obolenj
  • pretrganje mišic, izpah, pretrganje sklepnih vezi, prelom kosti, ki nastopi zaradi nagle telesne kretnje brez delovanja sile od zunaj, ki so bili po poškodbi ugotovljeni z ustrezno medicinsko preiskavo (npr. ultrazvok, artroskopija ipd) v zdravstveni ustanovi
  • zlom stalnih zdravih zob, ki še niso bili zdravljeni in so bili neposredno po poškodbi ugotovljeni v zdravstveni ustanovi.
  KAJ SE NE ŠTEJE ZA NEZGODO?
  • vsa bolezenska stanja (navadne, nalezljive in poklicne bolezni, kot tudi bolezni ki se prenašajo z ugrizom ali pikom živali)
  • vse spremembe stanja zavesti in vse poškodbe, ki nastanejo zaradi kakršnekoli motnje zavesti, epileptičnega napada, kapi, infarkta ali bolezenskega stanja zavarovanca, vseh vrst slabosti, tudi trenutna nepojasnjena slabost, kolapsi, vse vrste sinkop in sinkopi podobnih stanj ter vse spremembe zavesti zaradi jemanja zdravil oz. uživnaja alkohola in mamil
  • stanja, ki se navzven ali v notranjosti telesa izražajo pod skupnim nazivom kile, razen tistih, ki nastanejo zaradi direktne poškodbe trebušne stene po neposrednem delovanju zunanje mehanične sile in je bila poleg kile klinično ugotovljena poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju
  • alergična stanja in infekcijske bolezni, nastale po piku ali ugrizu živali, vdihu dela rastline ali po kontaktu telesa z okolico (klopni meningitis, borelioza, mišja mrzlica, malarija, HIV, anafilaktični šok in druge)
  • ponavljajoči (habitualni) delni ali kompletni izpahi sklepov zaradi poškodbe, nastali znotraj obdobja treh let, pri ramenu in kolenu pa znotraj obdobja petih let
  • vsi entezitisi, epikondilitisi, tendovaginitisi, tortikolisi, vse vrste lumbalgij, ishialgij, medvreten ne kile (herniae disci), tendinoza, vse vrste burzitisov ter vse spremembe ledvenokrižnega predela, ki so označene z analognimi izrazi, ne glede na nastanek
  • patološki zlomi kosti in spontani izolirani zdrsi v rastnih conah, spontani zlomi, kostne ciste, stres zlomi in periprotetični zlomi
  • infekcije in obolenja, ki nastanejo zaradi žuljev, redne nege nohtov in obnohtja, paronihije, vrasli nohti, zapleti po odstranjevanju kože in njenih izrastkov, po vraščanju nohtov, vnetjih obnohtja in kožnih žlez, brez dokazane enkratne poškodbe
  • posledice medicinskih posegov, ki nastanejo pri zdravljenju
  • vse zastrupitve s hrano
  • vsa psihična stanja (nevroze, psihonevroze, posttravmatska stresna motnja, depresivna in anksiozna stanja) ne glede na vzrok
  • hote povzročene poškodbe ali smrt
  • prekomerni telesni napori, nagle telesne kretnje, do katerih pride brez zunanjega dogodka
  • odstop mrežnice (ablatio retinae), razen tiste, ki nastopi ob direktnem udarcu oz. poškodbi zdravega očesa in je poškodba ugotovljena v bolnišnici neposredno po poškodbi.
  IZKLJUČITVE OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
  Izključene so vse obveznosti zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo:

  • zaradi vojnih dogodkov
  • zaradi potresa
  • zaradi aktivne udeležbe v oboroženih akcijah in uporih, razen če je zavarovanec samoiniciativno ukrepal za zaščito oseb in premoženja in če je zavarovanec v njih sodeloval pri opravljanju svojih službenih delovnih nalog
  • zaradi delovanja jederske energije
  • pri upravljanju letal in letalnih naprav vseh vrst, plovnih objektov, motornih in drugih vozil, brez predpisanega veljavnega dovoljenja za upravljanje z vrsto in tipom letala in letalnih naprav, plovnega objekta, motornega in drugega vozila. Šteje se, da zavarovanec ima predpisano vozniško dovoljenje, kadar zaradi priprav in pri opravljanju izpita za pridobitev uradnega dovoljenja vozi ali upravlja pod neposrednim nadzorom osebe, ki po obstoječih predpisih lahko poučuje. Posledic po tej točki ni,če dejstvo, da zavarovanec ni imel predpisanega veljavnega dovoljenja ni vplivalo na nastanek nezgode
  • zaradi poskusa ali izvršitve samomora ne glede na razlog
  • zaradi tega, ker je zavarovalec, upravičenec ali zavarovanec namerno povzročil nezgodo; će pa je več upravičencev, nima zavarovalnica nobene obveznosti do tistega upravičenca, ki je namerno povzročil nezgodo
  • pri pripravi, poskusu ali izvršitvi naklepnega kaznivega dejanja, kakor tudi pri pobegu po takšnem dejanju; pri udeležbi v pretepu ali fizičnem obračunavanju ali povzročitvi le tega z verbalnim izivanjem, razen v primerih dokazane samoobrambe. Zavarovanec je dolžan sam dokazati okoliščine samoobrambe in zavarovalnici predložiti ustrezna dokazila in uradne listine
  • zaradi delovanja alkohola na zavarovanca ob nezgodi. Za delovanje alkohola na zavarovanca se šteje:
   • če ima kakršnokoli količino alkohola v organizmu tisti voznik, ki ga po Zakonu o varnosti cestnega prometa ne sme imeti;
   • če ima voznik več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi, ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka
   • če ima kot pešec ali udeleženec ob drugih nezgodah več kot 1 gram alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka
   • če je alkotest pokazal alkoholiziranost zavarovanca, zavarovanec pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti
   • če zavarovanec odkloni ali se izmakne možnosti ugotavljanja stopnje njegove alkoholiziranosti.
  • zaradi delovanja zdravil, mamil ali drugih narkotikov in psihoaktivnih substanc na zavarovanca ob nezgodi. Za delovanje mamil ali narkotikov in psihoaktivnih snovi na zavarovanca se šteje:
   • če se s strokovnim pregledom pri zavarovancu ugotovi prisotnost mamil, narkotikov ali psihoaktivnih substance
   • če se po nezgodi izmakne ali odkloni preiskavo ali možnost ugotavljanja prisotnosti zdravil, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu oz. če po nezgodi uživa mamila, zdravila ali druge psihoaktivne snovi preden omogoči ugotavljanje pristonosti le teh v času nezgode.
  • Izključitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za primer izplačila pogrebnine.
  • Zavarovalna pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer že nastopil, če je bil v nastajanju, ali je bilo gotovo, da bo nastal. Že plačana premija se v takem primeru vrne zavarovalcu.
  • V primeru, ko zavarovanec ali upravčenec v prijavi navede lažne podatke o nezgodi, o poteku zdravljenja, podatke o zdravstvenem stanju, ki bi onemogočali zavarovalnici objektivno ocenitev pri odločitvah o izplačilu zavarovalnine, so izključene vse obveznosti zavarovalnice do zavarovanca oz. upravičenca.
  • Za pretres možganov zavarovalnica nima nobene obveznosti, če ni bil medicinsko ugotovljen neposredno po nezgodi.
  • Za paramedicinske postopke in zdravljenja so izključene vse obveznosti zavarovalnice.
  ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE
  Vsaka pogodbena stranka lahko zavarovanje z nedoločenim trajanjem odpove, če ni zavarovanje prenehalo iz kakšnega drugega vzroka.
  Zavarovanje se odpove pisno, najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije.
  Če je zavarovanje sklenjeno na več kot 3 leta, sme po preteku tega roka vsaka stranka z odpovednim rokom 6 mesecev razdreti pogodbo, s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.

  Omejitev obsega zavarovalnice

  ŠPORTNI RIZIKI IN OSTALO
  Zavarovalnica izplača 33% od zneska v naslednjih primerih:

  • pri upravljanju in vožnji z letali in letalnimi napravami vseh vrst (razen za potnike v javnem prometu), pri športnih skokih s padalom, pri avtomobilskih, motonavtičnih in motociklističnih hitrostnih dirkah, motokrosu,č e nastane nezgoda pri treningu in udeležbi na športnih tekmovanjih, v katerih sodeluje zavarovanec kot registriran član športne organizacije.
  • pri naslednjih športih: jamarstvo, skoki v vodo, potapljanje in podvodni ribolov, jadranje, veslanje, smučanje in deskanje na vodi, rafting, ekstremno kolesarstvo, tek na ekstremne razdalje, trekking plezanje, canyoning, jadralno padalstvo, hydrospeed, spust s kajakom, raziskovanje jam, snežni rafting, ledno plezanje, adrenalinski trampoline, bunge jumping, akrobatsko letenje, BASE jumping in drugi podobni adrenalinski oziroma ekstremni športi.

  Zavarovalnica izplača 66% od zneska v naslednjih primerih:

  • pri naslednjih športnih panogah: akrobatski rock and roll, kolesarstvo, nogomet , košarka, rokomet, hokej na ledu in travi, jiujitsu, judo, karate, boks, rokoborba in ostale borilne veščine, smučanje, bordanje in vsi ostali zimski športi na snegu, sankanje v bobu in s tekmovalnimi sanmi, rugby, baseball, smučarski skoki in poleti, alpinistika, športno plezanje, jahanje, če nastane nezgoda pri treningu in udeležbi na športnih tekmovanjih, v katerih sodeluje zavarovanec kot registriran član športne organizacije.
  • če ni izrecno dogovorjeno in ni plačana večja premija, zavarovalnica izplača 50% od zneska, ki bi ga morala plačati po določilih 6. l. Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb, če nastane nezgoda pri osebah, ki predstavljajo anormalni riziko, zaradi tega, ker so ob sklenitvi zavarovalne pogodbe težje bolne ali imajo prirojene ali pridobljene težje telesne hibe ali pomanjkljivosti.

  Zavarovalnica izplača 50% od zneska v naslednjih primerih:

  • V kolikor pride do strganja Ahillove tetive, ki je posledica nezgode
  • V kolikor pride do strganja Rotatorne manšete oz. njenih delov, ki je posledica nezgode po 40. letu starosti zavarovanca.

  Zavarovalnica izplača 80% od zneska v naslednjih primerih:

  • V kolikor je zavarovanec utrpel nezgodo kot sopotnik pri vožnji z vozilom, katerega voznik je ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, izplača zavarovalnica 80% zavarovalnine. Enak delež zavarovalnine izplača zavarovalnica tudi, kadar zavarovanec ob nezgodi ni uporabljal zaščitne elade, ko je prišlo do poškodbe glave ali ni bil pripet z varnostnim pasom v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.

  Ostali primeri:

  • V kolikor so na okvaro zdravja in dolžino zdravljenja, ki je posledica nezgode, vplivala tudi obolenja, degenerativne sprembe, predhodne poškodbe oz. druga zdravstvena stanja, se obveznost zavarovalnice zmanjša. V primeru da, degenerativne spremembe, predhodne poškodbe oz. druga zdravstvena stanja niso bila že predhodno prisotne, ugotovljenje pa so bile ob nastanku nezgodnega dogodka, se zavarovalnina zmanjša za 1/3. V kolikor pa so bila ta stanja že predhodno ugotovljena, zavarovalnica zmanjša zavarovalnino za ½.
  • V kolikor se zavarovanec v toku zdravljenja ne ravna po navodilih zdravnika, ki ga zdravi, zavarovalnica nima obveznosti za podaljšano zdravljenje ali povečano invalidnost, ki je posledica takšnega ravnanja

  Kako prijavim zavarovalni primer?

  ENOSTAVNO POKLIČETE NAS NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 63 76, pišite na elektronski naslov info@e-sklepanje.si ali nas kontaktirajte na chatu.
  Poslali vam bomo ustrezne obrazce in pomagali pri izpolnevanju le teh.

  izplačilo zavarovalnine

  Zavarovalnica izplača zavarovalnino oziroma njen ustrezni del v 14. dneh od prejema vse potebne dokumentacije.